Tham thiền cần ở chỗ giải thoát sinh tử, phát ngôn cần phải thành thật, là người tu đâu được nói vọng ngữ.

Ngài Trạm Đường bảo Diệu Hỷ rằng: Người tham thiền cần phải có trí thức cao xa, chí khí vượt bậc, lời nói và việc làm phải giữ lòng tin với người, chớ có theo thế lợi mà cậu thả làm càn. Như thế tự nhiên chẳng bị mô tả bởi bè bạn, chẳng rơi vào cao thấp bởi nơi chốn vậy.