Muôn sự có nuôi có dưỡng, nên vạn vật mới sanh trưởng ở mùa xuân mùa hạ. Có sương có tuyết, nên vạn vật mới thuần thục ở mùa thu mùa đông vậy.

Cha nghiêm thời con kính. Quy huấn ở ngày nay là mô phạm cho ngày sau. Ví như san đất, chỗ cao thì đào cho thấp, chỗ trủng thì lấp cho bằng. Kẻ kia muốn lên núi cao ngàn dặm, thì ta cũng theo họ đi cùng. Khi họ khốn khổ đến cùng cực ở nơi vực thẳm, thì ta cũng đi với họ. Khi tài đã cùng, vọng đã hết, thời kẻ kia tự dừng nghỉ vậy.