Người hay hoằng truyền đạo, không phải đạo hay hoằng truyền người. Các bậc cổ đức đã ứng dụng được điều này.

Chốn Tùng Lâm suy vi, người hoằng Pháp tuy nhiều, nhưng phần nhiều lại mượn cớ trốn tránh trách nhiệm để hưởng an nhàn, nếu các bậc đạo hạnh không gấp ra tay chống đỡ, thì nó sẽ đổ nát chỉ trong gang tấc vậy. Một khi Tùng Lâm được chấn chỉnh, thì tông phong cũng được hưng thịnh. Than ôi ! nếu khiến những người trong thiên hạ thực hành hạnh pháp thí, mà mọi người đều tuân theo lời giáo huấn của các bậc cổ đức để trụ trì, thời lo gì Tổ đạo chẳng hưng thịnh vậy thay!