Đại phàm cùng với các quan viên, hàng thức giả luận đạo, khi giao thiệp lúc thi thố, nên phải cắt bỏ chỗ hiểu biết rườm rà, lấy lý để thông suốt mọi chướng ngại. Chớ để họ đọc thấu suy nghĩ, thấy suốt tâm can của ta, mà chỉ nên đưa ra một vấn đề đơn thuần hướng thượng rõ ràng.

Vì vậy, khi cùng với kẻ đại trượng phu tương kiến, họ có hỏi gì thì nên đáp lại mạch lạc rõ ràng, chớ nên ngần ngừ. Còn như chẳng có ai hỏi thì tự mình không nên nói gì. Lại nữa, trong số những người đó, cần phải biết họ phải là người cùng một chí hướng vì đạo mới được. Bằng không thì chỉ nên nói chuyện trên căn bản nhân nghĩa luân lý đạo đức mà thôi. Đây là Lời nói rất bổ ích cho người thời nay, cũng là một triết lý thiết thực cần yếu để giữ gìn đại thể cho ngôi vị trụ trì, “cần nên suy nghĩ kỹ.”