Người học đạo chẳng có gì để lấy làm hơn người, duy chỉ bình sanh chớ nên làm việc gì để hổ thẹn với lương tâm.

Phàm là người tu đạo, trong sinh hoạt hằng ngày cần có tư chất đoan nghiêm chánh trực, ngay cả trong tâm cũng như về mặt hình thức. Phong cách oai nghi trầm tĩnh, động tĩnh không quên lễ pháp. Lúc ở trong chúng nếu thấy có việc gì tổn hại riêng mình thì không nên quan trọng hoá vấn đề và cũng chẳng cần để ý tới. Trọn đời chỉ nên lấy chỗ giản lược để xử sự. Trong chỗ thấy đạo tu hành, chớ nên tuỳ tiện hứa khả cho người, mỗi mỗi chỉ nên cất nhắc khích lệ và sách tấn lẫn nhau. Nếu thấy có điều gì không khế hợp, tất nhiên cần dùng lời lẽ thích hợp để khuyên răn nhắc nhở, có được như vậy sẽ khiến những người đến tu học ai nấy cũng đều tin phục.