Cách trụ trì của ngài Nguyệt Đường, ở nơi nào ngài cũng lấy việc hành đạo làm nhiệm vụ của mình, không cần người hoá chủ, không chuộng đồ cúng dường.

Sự ăn uống mỗi năm chỉ tùy theo nơi thường trú có bao nhiêu dùng vậy. Trong chúng có người muốn sung vào việc khất thực hoá đạo, ngài đều từ khước. Hoặc có kẻ nói: Phật răn các tỳ-kheo trì bát khất thực để nuôi thân mạng, vậy sao ngài lại chống đối chẳng cho. Nguyệt Đường nói: khi đức Phật còn tại thế thì được, nhưng ngày nay làm hạnh đó tất sẽ có người ham lợi mà đưa đến chỗ tự bán cả thân mình. Lời của ngài Nguyệt Đường là phòng ngừa tội lỗi từ lúc còn nhỏ nhiệm, ngăn chận không cho chúng lớn dần, thật là thắm thiết rõ ràng. Những lời nói xứng thật đó nay còn văng vẳng bên tai. Ngày nay đem lời nói ấy mà quan sát, há lại chỉ có sự tự bán mình mà thôi đâu.