Tổ Tâm hoà thượng nói: Học chỗ sở trường của người, sửa chỗ sở đoản của ta, thì ta có nề hà gì vậy.

Hiểu Nguyệt thiền sư thông hiểu triệt để tông chỉ Kinh Lăng Nghiêm một cách trác tuyệt vô song. Mỗi khi giảng kinh, Tổ Tâm hoà thượng khi nghe được một câu một chữ như là người được viên ngọc báu vui mừng khôn xiết. Chúng Tăng thấy được tinh thần học đạo của Tổ Tâm Hòa thượng, nên lấy đó làm tông chỉ. Thế mà ngài vẫn lấy chỗ tôn sùng phẩm đức người khác để vượt lên làm vui, lấy điều chưa thấy chưa nghe làm xấu hổ, khiến cho chốn Tùng Lâm vốn rộng mà lại không đủ rộng so với lòng người, lấy đó để làm chỗ khuôn phép, thì đâu phải là bổ ích nhỏ vậy.