Phật Chiếu thiền sư nói:

Đại đạo bằng bặt vốn không phân biệt kẻ ngu người trí, ví như xưa kia Y Doãn là người cày ruộng, Khương Tử Nha là người câu cá, đợi lúc nhân duyên đến thì cũng có thể làm thầy cho bậc đế vương. Vì vậy đâu có thể lấy giai cấp hay sự trí ngu của con người ta mà phỏng đoán theo được. Tuy nhiên, nếu không phải là bậc đại trượng phu thì đâu có thể hay thâm nhập vào đạo lớn đó được.