Kẻ sĩ học đạo, cần phải chánh tâm làm đầu, về sau mới có thể chánh mình và chánh sự vật.

Tâm đã chánh thì an định được vạn vật. Chưa từng nghe thấy việc tâm đã trị mà thân lại loạn. Giáo pháp của Phật Tổ do từ bên trong mà kịp đến bên ngoài, từ gần đến xa. Mê hoặc thanh sắc ở bên ngoài là bệnh của tứ chi, vọng tình phát khởi ở bên trong là bệnh của Tâm phúc. Nếu Tâm đã chánh mà không hay trị được vật, thân đã chánh mà không hay giáo hoá được người, việc như vậy không thể xảy ra.