Người khéo học đạo, trước hết phải trị nơi nội tâm để chống lại ngoại vật, đừng có tham ngoại vật để làm hại nội tâm.

Lấy nhất tâm làm cội gốc, vạn vật làm cành lá, nếu cội gốc có khỏe chắc thì cành lá tốt tươi, cội gốc khô gầy thì cành lá tất héo gãy. Cho nên muốn khai đạo dẫn dắt được vật thì điều cần thiết là ở chỗ tâm thanh tịnh. Muốn chánh người tất nhiên trước phải chánh mình. Nếu tâm đã chánh, hạnh đã lập mà vạn vật không theo chỗ giáo hóa của mình, thì việc đó chưa từng có vậy.