Hoàng Long thiền sư là người khoan hậu trung tín, cung nghiêm mà tự ái, độ lượng sâu xa, học rộng nghe nhiều. Luôn luôn giữ lễ cung kính trong lúc động cũng như lúc tĩnh, đúng là bậc mô phạm cho người tu hành ở chốn Thiền môn.

Nhân một hôm, có hai vị thiền sư cùng ngồi tránh mưa dưới gốc cây, ngài Vân Phong thì ngồi xổm, còn ngài Hoàng Long thì ngồi xếp bằng ngay ngắn, cùng đối diện nhau. Vân Phong thiền sư thấy thế liền quắc mắt nhìn Hoàng Long thiền sư nói: “Diệu đạo của Phật tổ đâu phải là hình tướng tiêu cực như thổ thần thổ địa ngồi trong cổ miếu của một thôn nhỏ có ba nóc nhà.” Hoàng Long thiền sư nghe rồi chỉ cúi đầu lễ tạ và lại sửa mình ngồi càng nghiêm chỉnh hơn.