Bạn phát họa lý tưởng, khởi xướng công việc, nhưng chính thời gian mới làm cho sự nghiệp thành tựu – You designed it, but time will build it.

Sự việc có từ trong vi tế đi đến chỗ hiển bày rõ rệt, công lao có từ chỗ góp nhỏ mà trở thành vĩ đại, chưa từng thấy ai không học mà thành tài, không tu mà thành đạt.  Nếu hiểu được đạo lý này thì ai cũng có thể tìm được thầy, chọn được bạn, học được đạo, tu được đức, và cũng có thể thi thố được bất cứ việc gì trong thiên hạ. Do đó, tự mình phải là người khởi đầu cho mọi việc, có được cái dụng hằng ngày là căn cứ ở sức làm việc, không nên vì khó dễ mà thay đổi ý chí. Được như thế thì một ngày kia công danh sự nghiệp nhất định thành tựu.