Thiền sư Hoặc Am dạy chúng

Làm bậc Thiện Trí thức, điều cốt yếu là ở chỗ nhận biết được người hiền, không phải ở chỗ tự mình là người hiền. Cho nên, kẻ nào hại người hiền là kẻ ngu, ém nhẹm người hiền là kẻ tối, ganh ghét người hiền là kẻ vụng về. Vì vậy, gầy dựng được cái vinh hiển cho thân mình, không bằng tạo dựng được cái tiếng thơm một đời. Tạo dựng tiếng thơm một đời không bằng thành tựu cho một người xuất gia tu hành có hiền đức, để kẻ hậu học có được bậc thầy, và chốn Tùng Lâm có chủ vậy.