Đại phàm khi bình luận về người, nên ở trong chỗ có lỗi lầm mà tìm ra chỗ không có lỗi, há nên ở trong chỗ không có lỗi lầm mà tìm ra chỗ có lỗi.

Ôi ! nếu không xét được tâm của người, mà lại nghi ngờ và đàm tiếu về việc của người, thì đem cái gì để an ủi công chúng ở chốn Tùng Lâm. Vả lại tài trí và đạo đức của ngài Diệu Hỷ, phát xuất ở thiên tính, lập thân làm việc chỉ theo nghĩa khí, độ lượng lại hơn người. Nay tạo vật ức chế Ngài, tất phải có cái lý của nó vậy. Như thế biết đâu, đó chẳng là cái phúc của Pháp môn ở thời khác vậy ư. Những người được nghe lời trình bày như thế rồi, từ đó trở đi không còn ai bàn luận nữa.