Ứng thế lãnh chúng, điều cần yếu là pháp lệnh làm đầu. Thực hành pháp lệnh là do trí tuệ và tài năng. Tài năng và không có tài năng là tố phận của mỗi người, đâu có thể giáo hóa được vậy.

Tài trí của con người tự nó có lớn nhỏ, thực không thể do nơi giáo hóa. Cho nên giấy nhỏ không thể gói được vật lớn, dây ngắn không múc được nước nơi giếng sâu. Chim Cú Mèo ban đêm mắt nó có thể thấy được vật nhỏ như con bọ chét. Nhưng về ban ngày thì dù nó có mở mắt to ra cũng không trông thấy được vật lớn như gò núi. Vì lẽ chúng đã có sự an bài phân định riêng biệt vậy.