Phàm con người lúc bình thường quán chiếu soi vào nội tâm, thì thấy tâm sáng suốt tỏ rõ, nhưng khi giao thiệp với sự việc ở bên ngoài, thì tâm lại hay bị ngang trái hỗn độn, làm mất pháp thể. Vậy nên biết, nếu ai nghĩ đến muốn kế thừa tông phong của Phật Tổ, khai huấn dẫn dắt hàng hậu học, thì không thể không thường tự kiểm trách vậy.

Ngài Tuyết Đường nói: Làm việc gì cũng phải cân nhắc nặng nhẹ, phát ngôn cần phải suy nghĩ trước sau, cốt sao cho hợp với Trung đạo chớ để thiên lệch. Nếu ra hành đạo mà hấp tấp vội vàng thì việc làm khó mà thành tựu. Dẫu cho có thành tựu đi nữa thì cũng chẳng được vẹn toàn. Ta ở trong chúng thấy đầy đủ những việc tổn ích, duy chỉ người có đức, đem lòng khoan dung để khuất phục người, hay mong mỏi ở kẻ hậu lai, những người có trí lực phải xét đó mà làm theo, mới là điều lợi ích tốt đẹp.