Đại thể của người trụ trì phải lấy Tòng Lâm làm nhà. Giao việc nên phải thích nghi, trao phó cần hợp với căn cơ lớn nhỏ. Cất nhắc cần để tâm ở lý an nguy, được mất đều liên can đến nguồn giáo hóa. Làm người mô phạm đâu phải dễ dàng. 

Chưa từng thấy người trụ trì phóng túng mà hay khiến được sự phục tùng của các nạp tử. Chưa từng thấy phương pháp thối nát mà muốn ngăn cấm được tật kiêu mạn trong chốn Tòng Lâm. Người đời nay phần nhiều đều thuận theo tự dục, phá hủy tan nát cái quy củ khuôn phép của tổ Bách Trượng. Lười biếng lại thích ngủ trưa, phần nhiều thiếu sót cả phần tham hội lễ bái. Hoặc có người lại rông rỡ tham lam không kiêng sợ, hoặc lại nương theo lợi dưỡng mà đưa đến việc tranh cãi, ngay cả đến những chuyện ti tiện hẹp hòi, nhơ nhuốc hiểm ác cũng chẳng có từ nan. Than ôi ! như thế mà mong muốn cho Pháp môn hưng thịnh, tông giáo được phát triển, đâu có thể được vậy ư !