Con người ai nấy cũng đều hàm chứa cái tánh thiêng liêng, duy ở chỗ khéo siêng năng dẫn dắt mà khiến họ hay tới được vậy.

Phàm là người tu tập thì không có người hiền hay kẻ ngu, mà chỉ căn cứ vào chỗ uốn nắn của bậc Thiện Trí thức để họ biết tôn sùng Đức nghiệp. Đem chỗ trường thí nghiệm để họ phát huy tài năng. Đem chỗ khen thưởng khuyến khích để họ tôn trọng lời nói. Đem chỗ ưu ái để họ bảo toàn tiết tháo. Cứ tích góp như thế qua năm này tháng khác, thì tất nhiên thanh danh và vật chất của họ cũng sẽ đều được phong phú.