Nếu tự mình không phải là bậc ứng chân, nương vào sức từ bi hạnh nguyện mà xuất hiện ở thế gian, thì cái tâm danh lợi và dục vọng tựa hồ như không thể gột bỏ được.

Con người sanh trong khoảng trời đất, bẩm cái khí của âm dương mà thành hình. Thánh nhân biết con người chẳng thể tự mình trừ khử được cái tâm danh lợi dục vọng, nên trước hết phải lấy đạo đức để uốn nắn cái tâm đó cho chánh, rồi sau mới dạy cho Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí mà giáo hóa để đề phòng. Rèn luyện trong ngày qua tháng lại, khiến cho cái tâm tà dục đó không thắng được Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí, mới có thể hoàn toàn được đạo đức vậy.