Học cho rộng, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng.

Làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ trước: Lời nói mà suy nghĩ trước thì không vấp váp; Việc làm mà tính trước thì không thất bại. Tính nết có định trước mới tránh được lỗi lầm. Khiến người ta nể lời không bằng khiến người ta tin lời. Khiến người ta tin lời không bằng khiến người ta vui vẻ nhận lời. Đem hoạ phước mà răn dọa là khiến người ta sợ. Đem lý lẽ để răn nhắc là khiến người ta tin. Dùng tâm lý mà giác ngộ là khiến người ta vui lòng mà nghe theo vậy.