Người thời nay, dù theo cơ duyên đã chứng được một niệm đốn ngộ tự lý, nhưng vẫn còn vướng bởi vô thủy tập khí chưa thể gột sạch hết được, nên phải dạy cho họ trừ sạch hiện-nghiệp lưu-thức, đó tức là tu. Nếu không làm như thế thì không có lối đi nào khác để cho họ hướng theo vậy.

Người học đạo phải lấy chỗ liễu ngộ làm kỳ hạn, phải tìm bậc chân Thiện tri thức để quyết-trạch việc Liễu ngộ ấy. Nếu tình kiến còn vướng víu như đầu sợi tơ chưa gột hết, tức vẫn còn là cái cội gốc của sanh tử. Khi tình kiến đã gột sạch hết rồi, còn phải xét đến nguyên do chỗ hết tình kiến đó. Cũng như người ở trong nhà thì những việc ở trong nhà, bất cứ điều gì đều phải hiểu rõ.