Bậc ngôi chủ của một Tòng Lâm mà không có đủ Đức nghiệp, thì không hay quy nạp sâu rộng được các vị tu hành khắp nơi trong bốn biển. Ngày nay những bậc thầy làm khuôn mẫu cho đời nếu đem so sánh với cổ nhân thì xa cách gấp muôn lần vậy.

Người học đạo khi chưa biết phương hướng của đạo, cần phải tìm thầy bạn để tham vấn học hỏi. Bậc Thiện Tri thức thì không thể đem đạo giáo hóa đơn độc, mà phải nhờ người học đạo giúp đỡ phù trì. Bởi thế làm bậc ngôi chủ của Tòng Lâm muốn hoằng dương Phật pháp, bên cạnh cần có những bậc thầy đạo đức, tổ chức Pháp hội tất phải có những vị hộ pháp hiền trí. Hoằng Đạo được như vậy chẳng khác nào hổ gầm gió mạnh, rồng cuộn mây bay, làm tăng phần rực rỡ tông phong của Phật, Tổ.