Nếu đem tâm ngay thẳng để làm việc đạo thì hầu như khó mà thi thố được. Còn nếu đem tâm cong quẹo để làm trụ trì thì quả thật không phải là chí hướng của người xuất gia.

Bậc chân thật tu hành phải là người chẳng thích lợi , chẳng cầu danh, chẳng trước khen sau chê, chẳng a dung cẩu hợp, chẳng nịnh sắc xảo ngôn . Hơn thế nữa cần phải là người thấu đạo tỏ rõ, phong cách đi đứng khoan thai, có như vậy mới xứng đáng làm người xuất gia, được hàng thức giả kính trọng.