Sự hưng thịnh của Pháp môn, đều nhờ vào người có đức mà hưng thịnh, người thời nay thì đều mất vậy. Sự suy vi của Tùng Lâm, phải lấy đó làm chiêm nghiệm.

Điều tiên quyết của người tu hành là căn cứ ở sức làm việc, chỗ dụng tâm hằng ngày, nếu một khi có điều gì cái thời phải ngang đi bằng được. Dù gặp việc gì khó cũng không nên thay đổi ý chí. Nếu đem việc khó ngày hôm nay mà quay đầu đi thẳng chẳng đoái hoài đến, thì làm sao biết được cái khó ở ngày khác lại còn khó hơn ở ngày hôm nay vậy.