Cổ đức nói: “nếu chẳng giữ gìn hạnh nhỏ, tất sẽ lụy đến cái đức lớn”.

Phàm gọi là chức trưởng lão thay Phật tuyên dương giáo hóa, thường phải nghĩ tới việc lợi ích tế độ nằm lòng. Nếu khi thực hành công việc đó mà không khoe khoang thời chỗ phổ cập mới rộng, nơi tế độ mới đông. Song le, nếu vạn nhất có cái tâm muốn khoe khoang tài năng của mình, thời cái niềm kiêu hãnh dấy lên, mà cái tâm bất tiếu cũng hiện ra vậy.