Cổ nhân nói: “Biết người thật là khó, thánh nhân còn lo, huống là người khác vậy ư”.

Sự việc có từ ở chỗ vi tế đến rõ ràng, công lao có từ chỗ góp nhỏ mà thành lớn, chưa từng thấy ai không học mà thành tài, không tu mà thành đạt. Nếu hiểu được lý này thì họ có thể tìm được thầy, chọn được bạn, học được đạo, tu được Đức và cũng có thể thi thố được bất cứ việc gì trong thiên hạ. Các bậc tiền bối đều sẵn có tài năng hoàng mỹ, chí khí anh kiệt, các ngài cũng cần phải ấp ủ ở lúc chưa gặp thời cơ, phải ngậm đắng nuốt cay, ngụp lặn cùng với làn sống đời mà chìm nổi đó thôi, đâu có phải là các ngài kém tài xuất chúng vậy.