Sự tương quan giữa trên và dưới phải giao hòa với nhau thì mọi việc mới đi đến chỗ nhất chí.

Đức Phật dạy : tình người nó làm ruộng phúc cho đời, đạo lý đều từ đó mà sinh ra. Cho nên sự tốt xấu của thời, tổn ích của việc, tất nương vào tình người. Tình người có thông tắc, nên mối quan hệ mới phát sinh. Sự việc có hậu bạc, nên vấn đề tổn ích phải đến. Duy chỉ bậc thánh nhân mới hay suốt được cái tình của thiên hạ. Cho nên làm Trụ trì cần ở chỗ được lòng chúng. Được lòng chúng chính là ở chỗ thấy được đạo tình.