Phong cách tiếp dẫn đồ chúng của các bậc Tổ sư, chúng ta không thể dùng cách nhìn của phàm phu mà có thể thấu hiểu hết được.

Ngũ Tổ Diễn, khi thấy đồ chúng mà những ai là người có tiết nghĩa, có thể lập thân được, ở trong chốn trượng đường, dù họ có nghiêm nghị khuôn phép, Tổ cũng không hề ban lời khen thưởng hay lộ sắc mặt yêu thương. Tổ chỉ xét đến những kẻ thiên tà, xiểm nịnh, nhìn vào những chỗ làm hèn mạt không thể dạy bảo được của họ, lại tặng lời an ủi khích lệ. Người đời đối với cách ứng xử này đều không thể đo lường được. Ôi ! đó chính là chỗ thủ xả của Tổ đã sẵn có đường lối vậy.