Truyền trì đạo pháp quý nhất ở chỗ chân thật với hết thảy. Nếu không giữ lòng thành thật, chỉ chuộng lừa dối hư danh, đối với đạo lý thời chẳng có lợi ích gì vậy.

Phân biệt điều tà chánh, gạt bỏ mọi vọng tình, đó là cái thật trị tâm. Biết nhân quả, rõ tội phúc, đó là cái thật của tiết tháo. Hoằng đạo đức, tiếp thập phương lui tới, đó là cái thật của trụ trì. Lượng tài năng, giao phó việc, đó là cái thật dùng người. Xét ngôn hạnh, quyết định nên hay không nên, đó là cái thật cầu hiền. Vì thế cái tiết tháo của con người cần nhất ở chỗ thành thật. Nếu có thể giữ một mực như thế không biến đổi, thì dẫu rằng việc khó khăn đến mấy cũng có thể nhất chí được.