Chức vụ của trưởng lão có trách nhiệm là phải giữ gìn mối đạo, thực hành phần đạo đức của mình, chẳng phải chỉ lạm dụng cái tên đó vậy.

Cái chức của trưởng lão là cái khí cụ của đạo đức, bậc tiên-thánh kiến tạo Tùng Lâm, đặt ra kỷ cương, lập ra danh vị, tuyển chọn người tu hành có đạo đức để gánh vác cái chức vụ đó. So với người giữ gìn đạo đức, mặc dù trong lành cùng chết già nơi lò gạch, nhưng chẳng bằng người hành đạo lãnh chúng ở chốn Tùng Lâm. Há chẳng phải là nhờ người khéo giữ cái chức trưởng lão, thời đạo đức của Phật tổ mới còn được tồn tại đó sao.