Cái chí của con người cần phải quy về một, phải giữ cho bền lâu chớ có dời đổi, thì một ngày kia ắt biết được chỗ quy hướng của Diệu Đạo.

Cái học của thánh Hiền, không thể thành tựu ngay được mà cần phải tích lũy. Cái yếu của việc tích lũy, then chốt là ở chỗ chuyên và cần: phải trừ bỏ lòng thị hiếu, thực hành pháp không biết mỏi, về sau mới mở mang rộng rãi ra, thì có thể biết được cái diệu trong thiên hạ.