Muốn thay đổi cái tệ của tiền nhân, không thể bỏ ngay một lúc được. Nên phải nương vào từng việc nào đó mà thay đổi, để kẻ tiểu nhân chẳng ngờ vực, thời mọi người không oán hận.

Người Trụ Trì có ba bí quyết. 

  1. Thấy rõ sự việc. 
  2. Thực hành theo. 
  3. Quả cảm quyết đoán.

Ba điều này mà để thiếu một, thì thấy sự việc không được rõ ràng, lại bị kẻ tiểu nhân khinh nhờn, tất ngôi Trụ Trì sẽ không được chỉnh đốn vậy.