Người học đạo cần có tánh chân thật, ngay thẳng, chẳng chạy theo thái thế nhân tình, không ham thị hiếu, làm việc không thảng thốt, có đủ biện chứng, thanh tịnh trang nghiêm, cung kính cẩn trọng, trước sau đều lấy danh tiết để tự lập, học theo tác phong của cổ nhân.

Ở trên cương vị làm chủ một ngôi chùa, quý ở chỗ noi chí tiết tháo, làm hạnh thanh tịnh, giữ lòng tin lớn để tiếp đãi người tu hành từ các nơi. Nếu có một mảy may ý nghĩ hẹp hòi, lệch lạc tự dối mình mà không chịu bỏ, liền bị kẻ tiểu nhân dòm ngó, dù cho có được đạo đức như cổ nhân, thì người tu học cũng sẽ nghi ngờ mà chẳng tin vậy.