Người tu hành trong tâm không có kiến thức cao minh xa rộng, bên ngoài thiếu thầy nghiêm bạn tốt thì ít có người thành được đại khí.

Phàm là người học đạo cần phải chính tâm làm đầu, vậy sau mới có thể chính mình và chính sự vật. Tâm đã chính thì an định được vạn vật. Tâm đã chính mà thân lại loạn là điều không thể có. Bởi lẽ ấy, phải lấy nhất tâm làm cội gốc, muôn sự bên ngoài là cành lá. Nếu cội gốc chắc khỏe thì cành lá tươi tốt, cội gốc khô gầy thì cành lá tất héo gãy vậy.