Đừng So Sánh

Đừng đem đời mình đi so sánh với người khác.  Không có sự so sánh giữa mặt Trời và mặt Trăng, bởi mỗi cái sẽ tỏa sáng vào đúng thời điểm của nó.