Khả năng thực thụ

Khi bạn không thể làm chủ với những gì đang xảy ra, thì bạn hãy thử thách với chính mình là phải điều phối làm sao để ứng phó với nó.  Đó mới chính là khả năng thực thụ của bạn vậy.