Không có gì là thường hằng cả.

Chớ nên để cho bản thân mình căng thẳng quá sức. Bởi vì, dù tình hình có tồi tệ  đến thế nào đi chăng nữa… thì rồi nó cũng sẽ thay đổi và qua đi thôi.

Vì vậy, chỉ cần làm hết khả năng và bổn phận của mình, mọi việc còn lại thì hãy thuận theo tự nhiên vậy.