Tổ Ấn Quang nói:

Có một phần cung kính, được một phần lợi ích

Có mười phần cung kính, được mười phần tôn kính. 

Khi người khác tôn trọng bạn, thì bạn phải hành xử theo lễ tôn trọng họ.

Còn nếu người khác không tôn trọng bạn, thì bạn cũng nên có thái độ hành xử tôn trọng họ. Lòng tôn trọng đó chính là biểu hiện cho phong cách của chính mình chứ không phải cho ai khác vậy.