Sống Trung Đạo – cần phải biết cân bằng cách hành xử trong Cuộc sống.

Sống nhân từ: hãy Tử tế nhưng chớ để lòng tốt dùng vào sai chỗ hay bị lợi dụng quá đáng.

Sống Tin tưởng: với người nên có lòng tin nhưng chớ cả tin (dễ tin, cái gì cũng tin) để tránh bị lừa dối và thất vọng.

Sống biết đủ: Hài lòng với những gì mình đang có nhưng vẫn không ngừng cầu tiến để hoàn thiện bản thân.