Muốn tu tập, việc đầu tiên cần phải đổi lại tư tưởng và cách suy nghĩ của mình.

Nếu bạn thực sự muốn thay đổi cuộc đời mình, trước hết bạn phải sẵn lòng thay đổi nội tâm mình. Một khi thay đổi được cách suy nghĩ, thì tự nhiên lời nói sẽ thay đổi, thái độ và cách hành xử cũng dần dần thay đổi theo vậy.