Tất cả mọi việc dù tốt dù xấu, đều là những bài học đáng để cho ta suy gẫm và học hỏi vậy.

Nếu bạn chỉ chú tâm vào những gì làm tổn thương mình vì những sự đã việc xảy ra, thì bạn đang tiếp tục đắm chìm trong khổ não. Nếu bạn bình tâm xét lại sự việc đó đã cho ta bài học gì, thì bạn đang tiếp tục làm cho mình ngày càng trưởng thành hơn.