Cái tôi và lòng hiếu thắng của con người ta đã lấy đi bao lý trí của chính họ.

Do đó họ thấy người kia bước lùi liền vội nghĩ rằng người kia đã thua mình. 

Bản ngã như những hạt bụi trong mắt ta.  Nếu ta không lau đi những hạt bụi, mắt ta sẽ không nhìn thấy rõ.  Vì vậy, hãy dẹp bản ngã của mình và nhìn thế giới chung quanh ta rõ ràng hơn.