Hãy dùng tâm thật lành khi giao tiếp với người, quan tâm và giúp đỡ cho họ mà không mong cầu báo đáp. 

Hãy học cách yêu thương mọi người và mọi loài vô điều kiện.

Giao tiếp với người nên dùng tâm chân thành và thiện lành, chứ không phải vì có mục đích hay ý niệm không tốt.

Hãy học bố thí một cách vô tư mà không cần đòi hỏi điều kiện rồi mới cho.

Và hơn hết, chúng ta hãy học cách quan tâm đến người khác mà không kỳ vọng vào sự biết ơn và đền ơn.