An vui Hạnh phúc là sự chọn lựa chứ không phải là kết quả của sự mong cầu hay chờ đợi.

Không có gì khiến bạn hạnh phúc cho đến khi bạn biết chọn lấy hạnh phúc.

Không ai thật sự mang hạnh phúc đến cho bạn trừ phi bạn quyết định được sự an lạc của mình.

Niềm hạnh phúc không phải đến từ bên ngoài, mà nó được phát khởi từ bên trong ta vậy.