Vô Duyên Đại Từ, Đồng Thể Đại Bi.

Tình đạo, tình hữu nghị, tình thân, tình nghĩa giữa người với người không bao giờ tự nhiên mà mất đi. Hầu hết người ta không còn qua lại với nhau nữa chỉ vì bản ngã, vì thiếu sự tôn trọng đối phương, vì ích kỷ và vì không có lòng trung thành vậy.