Tình người như nước, nước có thể chở thuyền và cũng có thể nhận chìm thuyền vậy.

Mỗi khi móng tay ra dài, chúng ta chỉ cắt móng tay chứ không phải cắt ngón tay. Cũng vậy, trong cuộc sống có những lúc xảy ra hiểu lầm gì, chúng ta nên cắt bỏ lòng tự ái chứ đừng cắt bỏ những quan hệ giao hảo với nhau nhé.