Sanh ra ta là nhờ cha mẹ, thành tựu cho ta là nhờ vào bậc thiện tri thức vậy.

Nếu gặp được người hiền trí chỉ bày lầm lỗi, hoặc khiển trách những chỗ khiếm khuyết của ta, thì hãy nên kết thân cùng họ, bởi họ chính là bậc thiện tri thức, người đưa đường chỉ lối cho ta tìm đến kho tàng hạnh phúc của cuộc đời.