Phải Biết: Tất cả các pháp đều theo duyên sanh, cũng theo duyên mà diệt vậy.

Trong cuộc sống, có nhiều điều chúng ta không muốn nó xảy ra nhưng phải chấp nhận. Có nhiều điều chúng ta không muốn biết nhưng vẫn cứ trải nghiệm để học hỏi. Và cũng có người nghĩ rằng mình không thể sống thiếu ai đó, nhưng cuối cùng vẫn phải để họ bước ra khỏi cuộc đời mình.