Với tấm lòng lành, cùng nhau chúng ta sẽ làm nên Nhân gian Tịnh Độ.


Mỗi người sinh ra, không phân biệt chủng loài, sắc tộc, giới tính hay địa vị xã hội,… tất cả đều góp phần tạo nên cuộc sống này thêm đẹp hơn theo phong cách riêng của họ. Mọi người đều có cái để ban tặng nếu họ biết cho đi từ tấm lòng đơn thuần và trong sáng.