Mặc dù không phải ngày nào cũng là ngày tốt, nhưng tự mình phải nên sống cho tốt.

Không phải ai cũng nói lời thật với bạn, nhưng dù sao đi nữa bạn cũng nên sống thật lòng.

Mọi sự đối đãi không phải lúc nào cũng được công bằng, nhưng dù sao đi nữa cũng nên cư xử có lễ độ.

Không phải tình thương nào trao đi cũng được đáp trả, nhưng dù sao đi nữa cũng nên sống cho có tình vậy.